Sprejmi

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke; z obiskom in nadaljnjo uporabo soglašate s piškotki.

Lokalni sklad za mlade z idejami - Banka idej

Namen Banke idej

Lokalni sklad za mlade z idejami - Banka idej zagotavlja manjša finančna sredstva za projekte, ki jih pripravijo in izvedejo mladi, projekti pa doprinašajo k razvoju lokalne skupnosti, še posebej posameznih mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

Poleg zagotavljanja manjših finančnih sredstev nudi Banka idej mladim tudi kvaliteten proces usposabljanja z namenom pridobitve ali krepitve novih kompetenc in znanj za realizacijo lastnih idej.

Banka idej je učni, prostovoljski projekt, katerega namen je spodbujanje prostovoljskega dela med mladimi ter, skozi voden učni proces, krepiti različna znanja in/ali kompetence mladih, ki v njem sodelujejo.

Ideja Banke idej izhaja iz mednarodnega projekta Youth Bank, ki ga je Mladinski kulturni center Maribor v sodelovanju z mladimi, člani Skrbniškega odbora Banke idej, prilagodil ter razvil za potrebe lokalnega okolja.

Cilji Banke idej

Strateški cilji:

 • zagotoviti priložnost mladim, da pomagajo ostalim mladim pri pridobitvi finančnih sredstev za izvedbo projektov, s katerimi se dosegajo pozitivne spremembe v lokalni skupnosti,
 • promovirati in izvajati kvaliteten proces usposabljanja za mlade, z namenom pridobitve ali krepitve novih kompetenc in/ali znanj za realizacijo lastnih idej,
 • vzpostaviti dolgoročno sodelovanje z mestnimi četrtmi oz. krajevnimi skupnostmi Mestne občine Maribor,
 • spodbuditi razvoj lokalnih mladinskih politik na področju decentralizacije mladinskih aktivnosti,
 • razviti Banko idej v dolgoročni mladinski program, ki se bo izvajal ne samo na območju Mestne občine Maribor, ampak se bo kot dobra praksa prenesel tudi v druge lokalne skupnosti.

Kvantitativni cilji:

 • razviti in vzpostaviti nov dolgoročni mladinski program (izvedeno v letih 2012 in 2013),
 • podrobnejša preučitev dobrih praks podobnih mladinskih programov v drugih državah (delno izvedeno v letih 2012 in 2013, v letih 2014 in 2015 bo Banka idej aktivneje sodelovala predvsem z Youth Bank Romania),
 • vzpostaviti do predvidoma 10 - članski Skrbniški odbor Banke idej, ki ga sestavljajo mladi med 18. in 25. letom starosti (izvedeno v letu 2012, v letu 2014 bo Skrbniški odbor Banke idej prenovil članstvo z mladimi med 18. in 29. letom starosti),
 • na letni ravni sofinancirati med 10 do 15 projektov mladih (v letu 2013 je Banka idej sofinancirala 13 projektov mladih),
 • izvajati kvaliteten proces usposabljanja za mlade z namenom pridobitve ali krepitve novih kompetenc in/ali znanj za realizacijo lastnih idej,
 • pridobivati dodatna finančna sredstva za sofinanciranje projektov mladih,
 • pripraviti pregled stanja mladinskih aktivnostih po vseh mestnih četrtih oz. krajevnih skupnostih Mestne občine Maribor (delno izvedeno v letu 2013).

Ciljne skupine

Primarna ciljna skupina

Primarno ciljno skupino predstavljajo mladi med 18. in 29. letom starosti.

Banka idej je bila vzpostavljena ter je koordinirana znotraj javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor, pri pripravi in izvedbi posameznih aktivnosti (predvsem procesa usposabljanja za mlade) pa bo Mladinski kulturni center Maribor sodeloval z mladinskimi organizacijami, ki že sedaj izvajajo različna usposabljanja za mlade.

Sekundarna ciljna skupina

Sekundarno ciljno skupino predstavljajo:

 • mediji ter ostale lokalne organizacije (npr. srednje šole, organizacije, ki izvajajo aktivnosti za mlade...), preko katerih se bo informiralo mlade o Banki idej ter izvajalo promocijo sklada,
 • lokalna podjetja, ki bodo nagovorjena, da donirajo finančna sredstva v sklad.

Delovanje Banke idej

Banka idej je bila vzpostavljena ter je koordinirana znotraj javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor, vendar so bili mladi, člani Skrbniškega odbora tisti, ki so določili pravila delovanja Banke idej. Prav tako člani Skrbniškega odbora Banke idej, v skladu z merili sofinanciranja, predlagajo projekte, ki so sofinancirani v okviru Banke idej. Člani Skrbniškega odbora Banke idej spremljajo mlade pri izvedbi njihovih projektov. Vsi člani Skrbniškega odbora Banke idej so prostovoljci in prostovoljke Banke idej.

Osnovne smernice delovanja Banke idej:

 • aktivnosti Banke idej so predlagane in izvedene s strani mladih, vloga koordinatorja (Mladinskega kulturnega centra Maribor) je svetovalne in suportivne narave,
 • vse aktivnosti so odprte za vse mlade med 18. in 29. letom starosti - zavedamo se, da imajo nekateri mladi manj priložnosti za aktivno sooblikovanje lokalne skupnosti, zato se bo Banka idej še posebej trudila, da bo k sodelovanju privabil prav te mlade,
 • vse aktivnosti Banke idej doprinašajo k večanju kompetenc, znanja in veščin mladih,
 • Banka idej sofinancira projekte do višine 1.000,00 € bruto,
 • vse aktivnosti Banke idej so izvedene v Mestni občini Maribor, prav tako morajo biti sofinancirani projekti izvedeni v Mestni občini Maribor,
 • Banka idej lokalno skupnost redno, ažurno in transparentno obvešča o tem, za kakšne namene je sklad namenil finančna sredstva,
 • Banka idej sodeluje in sklepa partnerstva z mladimi, neformalnimi skupinami mladih ter različnimi organizacijami z namenom medsebojnega sodelovanja v korist mladih v Mestni občini Maribor in nadgradnje programa Banka idej.

Vse aktivnosti Banke idej ter projekti, ki jih bo Banka idej sofinancirala, bodo doprinesli k razvoju lokalne skupnosti. Banka idej bo posebno pozornost namenila enakomerni geografski porazdelitvi sofinanciranih projektov v Mestni občini Maribor, saj želimo spodbuditi razvoj mladinskega dela znotraj posameznih mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor. Mestne četrti in/ali krajevne skupnosti predstavljajo osnovne, najmanjše geografske/upravne enote lokalne skupnosti. Mestna občina Maribor je razdeljena na 11 mestnih četrti in 6 krajevnih skupnosti, med njimi pa so opazne velike razlike v »ponudbi« mladinskih aktivnosti. Pestrost »ponudbe« mladinskih aktivnosti za mlade v posamezni mestni četrti oz. krajevni skupnosti je povečini povezana s številom mladinskih organizacij v posamezni mestni četrti oz. krajevni skupnosti. Bolj so mestne četrti oz. krajevne skupnosti oddaljene od centra mesta, manj mladinskih organizacij se nahaja v njih, manjše možnosti in priložnosti udejstvovanja v mladinskih aktivnostih blizu doma imajo mladi. Prav zaradi tega bo Banka idej posebno pozornost namenila:

Pripravljen predlog bomo predstavili ter predali političnim odločevalcem Mestne občine Maribor, saj si želimo skupaj z njimi spodbuditi razvoj lokalnih mladinskih politik na področju decentralizacije mladinskih aktivnosti.

Poleg sofinanciranja projektov Banka idej mladim, ki uspešno izvedejo projekte, nudi tudi skupek podpornih aktivnosti z namenom, da mlade seznani z možnostmi nadgradnje izvedenih projektov (npr. možnost prijave projekta na program Erasmus+, seznanitev z mladinskimi organizacijami, ki izvajajo podobne projekte, z namenom povezovanja in nadaljnjega sodelovanja...).

Inovativnost programa

Program, kot je Banka idej, predstavlja novost tako v lokalnem kot v nacionalnem prostoru, saj je opravljena predhodna analiza stanja pokazala, da imajo mladi zelo malo priložnosti, da bi samostojno pridobili finančna sredstva za izvedbo lastnih projektov. Banka idej jim ponuja ravno to. Dodatno inovativno vrednost programa predstavlja dejstvo, da so mladi tisti, ki so določili pravila delovanja Banke idej, prav tako mladi predlagajo projekte, ki so preko programa sofinancirani.

Logotip Banke idej

 

Banka idej / Mednarodno / Ekipa / Razpis/Poziv / Podprti projekti / Usposabljanja / Galerija / Kontakt
© 2012-2020 MKC Maribor. Vse pravice pridržane.